KWS Livado

Hybridråg med hög avkastning och falltal
Utöver förbättrad avkastningspotential är KWS Livado en förbättring jämfört med sina föregångare även med avseende på sjukdomsresistens.

  Avkastning

  Avkastningspotentialen hos KWS Livado är hög. Dess avkastning grundar sig på livskraften hos hybridsorter. Hybrider som har förädlats av tyska KWS har ett avkastningstillskott som beror på fullständig heteros, eftersom det till sorterna inte längre blandas in populationssorter (se PollenplusTM –sort).

  Kvalitet

  KWS Livado är en kvarnråg. Hektolitervikten och tusenkornsvikten är höga. Falltals-egenskaperna hos KWS Livado är av högsta kvalitet. Bakningsegenskaperna hos KWS Livado påminner on Evolos.

  Odlingsrekommendation

  Liksom andra hybrider är KWS Livado lämplig för odling i södra Finland och trivs bäst på ler-, mjäl- och mojordar.

  Framgångsrik odling av hybridråg grundar sig på rätt odlingssätt. Den för hybridsorter specifika höga avkastningen baserar sig på den så kallade hybrideffekten: växten producerar rikligt med skott och ax, och såväl axen som kärnorna är stora. Den höga avkastning som en hybridsort möjliggör uppnås då den sås vid rätt tidpunkt, rätt mängd utsäde används vid sådd, den sås till rätt djup och det ombesörjs att åkern är i gott skick.

  Hybridutsäde måste förnyas årligen. Egen skörd kan inte användas som utsäde.

  Strå

  Strået hos KWS Livado är på kortare sidan. Härdigheten mot liggsäd hos KWS Livado hör till den bästa bland hybridrågsorterna på marknaden i Finland.

  Kännetecknande för en hybridsort är att den bestockar sig rikligt. Ifall beståndet är för tätt, lägger det sig lätt, så utsädesmängden skall vara den rätta och i ett tätt bestånd skall liggsäd bekämpas.

  Vinterhärdighet

  På basis av hittillsvarande försöksresultat är vinterhärdigheten hos KWS Livado bra. I resultaten av de officiella sortförsöken i Finland (2008–2015) var utvintringen subtilt hybridsorternas lägsta.

  Sjukdomsresistens

  Som representant för den nya generationens hybridråg har KWS Livado bättre resistens mot sjukdomar än tidigare hybridrågsorter. Mjöldagg påträffas i någon mån eller inte alls, dessutom är resistensen mot sköldfläcksjuka och brunrost bra. För att förbättra resistensen mot speciellt brunrost behövs sprutningar mot sjukdomar under växtperioden inte. Det är dock viktigt att följa med hur sjukdomstrycket utvecklas och vid hårt tryck bekämpa sjukdomar då en hög avkastningsnivå eftersträvas.

  KWS Livado är en s.k. PollenplusTM sort, varvid pollenproduktionen är rikligare än hos vanliga hybridsorter såsom exempelvis Evolo, SU Allawi och SU Performer. Riklig produktion av pollen minskar märkbart risken för förekomst av mjöldryga.

  På grund av de begränsade officiella sortförsöken i Finland undersöks resistensen mot snömögel fortfarande. Hybridsorter bestockar sig kraftigt på hösten och för frodiga bestånd rekommenderas alltid bekämpning mot snömögel.

  Ursprung

  KWS Livado är en hybridsort som har förädlats av tyska KWS Lochow GMBH. Sort-rättigheterna i Finland ägs av Boreal Växtförädling Ab.

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Sanna Grönroos

  Sanna Grönroos

  Växtförädlare

  Råg
  050 590 4090
  sanna.gronroos(at)boreal.fi