LeidiBOR

Avkastningspotential för odling inom zon I
Leidi är ett ytterst rikt avkastande vårvete. Som en sen sort med avseende på växttid passar den bäst för odling inom zon I.

  Avkastning

  Leidi har en hög avkastningsförmåga och passar bäst för intensiv odling inom zon I. För att dra full nytta av dess avkastningspotential är det viktigt att dela upp kvävegödslingen i olika tillväxtstadier.

  Kvalitet

  Vårvetet Leidi är en sort med mycket stora kärnor. Den för brödsäden viktiga hektolitervikten är också hög. Proteinhalten hos Leidi ligger på en tämligen låg nivå, vilket är typiskt för sorter med hög avkastningspotential. Proteinhalten, som har analyserats i officiella försök, uppfyller kvalitetskriterierna för kvarnvete. Ett sent N-tillskott, utfört upp till mjölkmognadsstadiet, bidrar till att höja proteinhalten.

  Leidis falltal hör till de bästa i ifrågavarande växttidsklass.

  Växttid och odlingsrekommendation

  Som en sort med sen mognad passar Leidi bäst på lerjordar inom zon I. På organiska jordar förlängs växttiden för Leidi lätt. För att dra nytta av avkastningspotentialen hos Leidi förutsätts det att odlingsskiftets pH, bördighet och markstruktur är i skick.

  Strå

  Leidi är en sort med ganska kort strå och dess härdighet mot liggsäd är bra.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos Leidi är bra. Dess resistens mot mjöldagg och bladfläck-sjukor är utmärkt. Leidis resistens mot brunrost är god och mot gulrost nöjaktig.

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Hyövelä

  Mika Hyövelä

  Växtförädlare

  Vårvete
  040 763 5066
  mika.hyovela(at)boreal.fi