Praxis för kakor på webbsidorna

Vi följer upp användningen av vår webbplats genom kakor, dvs. genom små textfiler som lagras i användarens dator. Boreal.fi-webbtjänst utnyttjar kakor för sessionskontroll och besökaruppföljning. Med hjälp av kakor analyseras även hur en användare använder webbtjänsten. Uppgifter som lagrats av kakorna om användaren innehåller identifieringsuppgifter om webbläsaren, användningen av webbplatsen och användarens dators IP-adress. Vi använder Google Analytics-kakor på våra webbsidor. Google Analytics iakttar EU-US Privacy Shield Framework som sin datasekretesspraxis. Användaren kan, om han eller hon så vill, hindra användningen av kakor genom att ändra på inställningarna för internet-webbläsaren. Redan lagrade kakor kan även tömmas om så önskas. Tömning av kakor avslutar inte användningen av kakor utan användaren behandlas som en ny, oidentifierad användare. Att hindra användningen av kakor kan inverka på webbplatsens funktionalitet. Vi meddelar om ändringar i praxisen av kakor på företagets webbsidor.

Dataskyddsbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen 523/99

Registeransvarig

Boreal Växtförädling Ab Myllytie 10, 31600 Jokioinen FO-nummer 1570119-2 Växel: 0400 200 710 Kundtjänst: boreal@boreal.fi Ombud för den registeransvarige: Terhi Tuomi, ekonomidirektör terhi.tuomi(at)boreal.fi

Registrets namn

Boreal Växtförädlings marknadsföringsregister

Avsikt med behandling av personuppgifter

Avsikten med behandling av personuppgifter är att sköta, utveckla och analysera ett kundförhållande, sköta kundkommunikation, marknadsföra produkter och tjänster samt ordna evenemang, undersökningar, kampanjer och tävlingar. Registeruppgifter används i direkt marknadsföring, ifall kunden har gett sitt samtycke till det.

Registrets informationsinnehåll

Informationsinnehållet i registret kan variera användarspecifikt. Följande användaruppgifter kan föras in registret: för- och efternamn, grad eller yrke, ålder, kön, modersmål, kontaktuppgifter, företag eller samfund och ett förbud som tjänstens användare eventuellt har meddelat om utlämnande eller användning av uppgifter för att användas i direkt marknadsföring. Dessutom kan följande uppgifter föras in i registret: nationalitet, födelsetid, bosättningsland, deltagande i evenemang, beställningar av nyhetsbrev samt andra profileringsuppgifter och övriga uppgifter som tjänstens användare har gett om sig själv. Dessa är bl.a. kundrespons, kundens deltagande i kampanjer eller utlottningsvinster.

Regelrätta informationskällor

Användaruppgifter kan samlas in genom olika förfrågningar, tävlingar och marknadsföringskampanjer. För elektronisk direkt marknadsföring (e-post och/eller mobil) begärs samtycke av kunden separat i enlighet med personuppgiftslagen. Dessutom kan personuppgifter samlas in från befolkningsregistret, Posti Group Abp:s register och motsvarande register. Uppgifter kan samlas in också från externa källor som är allmänt tillgängliga såsom internet-källor.

Regelrätta utlämningar av uppgifter och översändning av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

De servrar och andra tekniska hjälpmedel som används vid hantering av uppgifter kan ägas och besittas av en extern tillhandahållare av tjänster som den registeransvarige använder. För engångsförsändelse kan namn- och adressuppgifter lämnas ut som en fil till ett tryckeri eller ett telefonnummer till en operatör. Kunduppgifter kan lämnas ut till myndigheter inom gällande lagstiftnings gränser.

Förvaringstid för och förstöring av uppgifter

Uppgifterna sparas tills vidare.

Principer för skydd av registret

Elektroniskt material: Endast den registeransvariges separat definierade egna arbetstagare och arbetstagare hos företag som verkar på uppdrag av den registeransvarige och för den registeransvariges räkning är berättigade till att använda systemet med kunduppgifter och att ändra kunduppgifter. För varje sådan användare har fastställts en behörighet till systemet, till vilket användaren loggar in sig med en egen användaridentifikation och ett eget lösenord. Arbetstagare som hanterar kundregisteruppgifter är bundna av tystnadsplikt. Kundregistret och databehandlingssystemets datorutrustningar som behandlar kundregistret är belägna i stängda maskinsalar. Mot störningar säkerställs uppgifterna regelbundet genom kopiering. Systemet är skyddat med en brandmur mot kontakt utifrån. Uppgifter meddelas eller överlåts till utomstående endast till följd av en anmälningsskyldighet som grundar sig på lag, såsom på kundens egen begäran eller på en myndighets begäran enligt lag. Material i pappersformat förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast behöriga personer har tillträde.

Rätt till granskning, korrigering och förbud

Användaren av tjänsterna har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i registret eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne. Den registeransvarige skall samtidigt meddela den registrerade registrets regelbundna informationskällor samt till vilket ändamål som registeruppgifterna används och regelbundet överlåts. Den registrerade har även rätt att förbjuda behandling och överlåtelse av uppgifter som hänför sig till honom eller henne. En begäran om granskning och korrigering av personuppgifter samt en begäran om behandlingsförbud bör framföras på Boreal Växtförädling Ab:s kontor på adressen ovan under kontorstid. För att undvika missbruk av personuppgifter bör ett identitetsbevis uppvisas i samband med begäran. Dessutom har användaren av tjänsterna möjlighet att förbjuda direkt marknadsföring genom att kontakta Boreal antingen per e-post: boreal(at)boreal.fi eller per telefon: 0400 200 710 eller genom att avbeställa sin beställning på nyhetsbrevet på beställningssidan: http://email.boreal.fi/.

Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på dessa webbsidor. Vi rekommenderar att webbplatsens användare bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen regelbundet.