LouhiBOR

Mycket rikt avkastande bondböna
Louhi är en mycket rikt avkastande bondböna som ger en avsevärd förbättring i avkastning i förhållande till föregående sorterna.

  Avkastning

  I officiella sortförsök har Louhi producerat nästan 10 % högre avkastning än Kontu. Avkastningsnivån hos Louhi har varit högre än hos Kontu inom alla zoner och på alla jordarter under båda försöksåren (åren 2013 och 2014).

  Växttid

  Louhi är en sort som har förädlats för finländska förhållanden och den mognar lika tidigt som Kontu. Louhi passar bra för produktion inom odlingszonerna I-III.

  Kvalitet

  Louhis tusenkornsvikt har i försök varit 400 g, vilket är drygt 60 g högre än Kontus. Fröstorleken är mindre än hos utländska sorter som testats i Finland. Proteinhalten i Louhis skörd ligger på samma nivå som hos Kontu och proteinskörden är 8 % högre än Kontus.

  Användning

  Louhi passar bra som foder för svin och idisslare. I foder för fjäderfä rekommenderas det att Louhi används maximalt 5 % av den totala fodermängden. Liksom Kontu passar även Louhi till livsmedelsanvändning.

  Stängel

  Louhis stängel är lika lång som Kontus, men den har lägre benägenhet att lägga sig än Kontus.

  Odlingsrekommendation

  Louhi är ett utmärkt alternativ för proteinfoderproduktion i Södra Finland inom odlingszonerna I–III. Tidig sådd rekommenderas för att säkerställa mognad.

  Kvävebindning

  På hårda ler- och mjäljordar kan 30–40 kg/ha startkväve ges. För övrigt behövs ingen kvävegödsling, eftersom den biologiska kvävebindningen är kraftig. Behovet av kalium- och fosforgödsling är detsamma som för fodersäd.

  Växtsjukdomar

  Sortens resistens mot gråmögel och bladfläcksjuka är något bättre än Kontus.

  Ursprung och sorträttigheter

  På sortlistan 2015.
  Linjenummer Bor 11002

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi